Programmabegroting 2019

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

 

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

Naam reserve/voorziening

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Reserves

Algemene reserve 

4.551

3.569

3.250

2.950

2.350

2.350

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.523

1.658

1.521

1.399

769

855

Reserve gebouwen basisonderwijs

8.215

7.488

12.994

12.418

11.479

10.617

Reserve gebouwen voortgezet onderwijs

6.370

6.128

0

0

0

0

Reserve WMO/minimabeleid 

685

425

165

0

0

0

Reserve grondexploitatie 

2.464

1.295

1.171

1.071

1.071

1.071

Reserve milieubeleid

231

100

0

0

0

0

Reserve gymnastiekmateriaal 

139

139

139

139

139

139

Reserve regio arr bedrijvent KopNH

27

0

0

0

0

0

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

31

64

92

119

147

174

Reserve investeringen economisch nut 

3.651

3.364

3.088

2.818

2.561

2.327

Reserve investeringen maatschappelijk nut

5.448

10.271

12.202

12.997

13.009

12.376

Reserve afvalstoffenheffing 

669

174

73

68

67

248

Reserve egalisatie rioolheffing

193

212

470

816

1.275

1.792

Reserve Markt 18 

1.205

1.129

1.056

986

918

853

Reserve NUP 

208

16

16

16

16

16

Reserve frictiekosten fusie 

1.003

489

465

420

395

370

Reserve Maatschappelijk nut

3.595

2.591

1.593

1.339

2.013

2.013

Reserve Decentralisatie sociaal domein

3.218

2.363

1.509

1.331

1.331

1.331

Reserve Overlopende posten

1.075

43

42

40

40

40

Reserve opleidingen

75

75

75

75

75

75

Reserve bewegen naar de klant

508

150

0

0

0

0

Reserve wegenonderhoud

2.389

1.052

70

20

43

0

Reserve groenonderhoud

110

210

65

0

5

35

Reserve buitenruimte

1.463

356

100

443

886

1.504

Reserve innovatie zorgaanbieders

240

0

0

0

0

0

Reserve dorpshuizen

18

18

18

18

18

18

Reserve buitensportaccommodaties

1.392

2.355

2.760

3.142

3.448

3.712

Reserve structuurvisie Petten

464

0

0

0

0

0

Reserve de Kop Werkt

1.590

0

0

0

0

0

Reserve reddingsbrigade

286

276

309

281

264

227

Reserve BYOD

183

190

452

0

262

525

Reserve resultaat boekjaar

640

0

0

0

0

0

Totaal reserves

53.858

46.198

43.693

42.905

42.581

42.667

(bedragen x € 1.000)

saldo per 31-12

Naam reserve/voorziening

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Voorzieningen

Voorziening pensioen voormalig wethouders

649

590

531

472

413

413

Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders

487

487

487

487

487

487

Voorziening Parkeerfonds

246

46

46

46

46

46

Voorziening onderhoud zwembad De Wiel

71

64

64

64

64

64

Voorziening onderhoud begraafplaats

0

2

20

45

70

95

Voorziening uitstroom personeel

141

141

141

141

141

141

Voorziening riool

3.605

584

531

1.223

2.072

3.119

Voorziening frictiekosten ontbinding COWWI

1.251

394

0

0

0

0

Totaal voorzieningen

6.450

2.308

1.821

2.479

3.294

4.366

Totaal reserves en voorzieningen

60.308

48.506

45.514

45.384

45.875

47.032