Programmabegroting 2019

Meerjarenoverzicht exploitatie

Meerjarenoverzicht exploitatie

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Domein ruimte en economie

RE1

Algemeen

9.070

1.215

1.114

934

908

RE2

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

400

4.497

1.373

1.073

833

RE3

Bedrijven kunnen groeien

213

198

198

198

198

RE4

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

1.255

377

377

381

277

Subtotaal

10.938

6.289

3.063

2.586

2.216

Domein samenleving en gezondheid

SG1

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

31.290

29.526

29.119

29.731

29.645

SG2

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

9.510

10.932

10.756

11.005

10.963

SG3

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

8.087

9.487

9.574

9.587

9.369

Subtotaal

48.887

49.946

49.449

50.323

49.976

Domein leefomgeving en duurzaamheid

LD1

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

10.518

13.764

13.312

14.131

14.569

LD2

Ontwikkeling van de leefomgeving

LD3

Verduurzaming van de leefomgeving

5.043

5.416

5.442

5.574

5.672

Subtotaal

15.562

19.180

18.754

19.705

20.241

Domein inwoner en bestuur

IB1

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

41.378

38.272

38.983

38.401

37.967

IB2

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

110

145

145

245

145

Subtotaal

41.488

38.417

39.128

38.646

38.112

Oude kostenplaatsen

OUD1.1

Oude kostenplaatsen

Subtotaal

0

0

0

0

0

Totaal Lasten

116.874

113.831

110.394

111.260

110.545

Baten

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Domein ruimte en economie

RE1

Algemeen

5.796

1.922

1.922

1.922

1.922

RE2

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

179

4.350

1.250

950

710

RE3

Bedrijven kunnen groeien

106

RE4

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

64

64

64

64

64

Subtotaal

6.145

6.336

3.236

2.936

2.696

Domein samenleving en gezondheid

SG1

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

9.536

9.213

9.213

9.213

9.213

SG2

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

612

571

571

571

571

SG3

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

19.747

6.015

5.835

5.781

5.760

Subtotaal

29.895

15.798

15.619

15.565

15.544

Domein leefomgeving en duurzaamheid

LD1

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

790

429

429

429

429

LD2

Ontwikkeling van de leefomgeving

LD3

Verduurzaming van de leefomgeving

810

963

859

759

759

Subtotaal

1.600

1.392

1.288

1.188

1.188

Domein inwoner en bestuur

IB1

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

73.174

87.804

89.470

91.496

91.208

IB2

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

Subtotaal

73.174

87.804

89.470

91.496

91.208

Totaal Baten

110.815

111.329

109.613

111.185

110.637

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Resultaat voor bestemming

-6.059

-2.502

-781

-74

92

Dotaties aan reserves

15.748

15.848

7.984

7.820

6.450

Onttrekkingen aan reserves

21.967

18.353

8.772

8.138

6.363

Saldo mutaties reserves

6.219

2.506

788

318

-86

Resultaat na bestemming

160

4

7

244

5

Structureel begrotingssaldo 2019

Lasten

Baten

Saldo

inwoner en bestuur

26.246

7.596

18.650

Domein ruimte en economie

6.289

6.336

-47

Domein leefomgeving en duurzaamheid

19.180

1.392

17.788

Domein samenleving en gezondheid

49.946

15.798

34.148

Totaal domeinen

101.661

31.122

70.539

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

80.208

-80.208

Overhead

12.119

12.119

Bedrag voor heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

Bedrag voor onvoorzien

52

52

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

15.848

18.353

-2.505

Geraamd resultaat

129.930

129.933

-3

Incidentele baten en lasten

1.958

1.858

100

Structureel begrotingssaldo

97

N