Programmabegroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. 

bedragen x € 1.000

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

2019

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

14.964

Uitkering gemeentefonds

63.999

Dividend

476

Saldo van de financieringsfunctie 

769

Totaal algemene dekkingsmiddelen

80.208

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Deze middelen kennen, in tegenstelling tot de heffingen als rioolrecht en de afvalstoffenheffing, 

geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

Opbrengst lokale heffing

2019

OZB woningen

6.946

OZB niet-woningen

3.307

Precariobelasting

2.184

Toeristenbelasting

1.113

Forensenbelasting

1.414

Totaal 

14.964

Meer informatie over de lokale heffingen, met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, tarieven, 

de belastingdruk en het kwijtscheldingsbeleid vermelden we in de paragraaf lokale heffingen.