Programmabegroting 2019

Paragraaf grondbeleid

Nota Grondbeleid

Een goed gekozen type grondbeleid kan helpen bij de realisatie van diverse gemeentelijke doelstellingen. Wij kunnen op een actieve ('grondexploitatie') of faciliterende wijze grondbeleid voeren of een combinatie daarvan door middel van verschillende gradaties van samenwerken. De verschillende typen kunnen wij uitvoeren door gebruik te maken van de daarvoor geschikte beleidsinstrumenten. Welke vorm van grondbeleid wij toepassen hangt af van de individuele situatie en het gewenste doel. De nota Grondbeleid 2017 geeft inzicht in de mogelijkheden die er zijn en geeft weer op welke wijze wij onze beleidsinstrumenten kunnen inzetten.

Voortgangsrapportage grondexploitaties
De Voortgangsrapportage grondexploitaties geeft een geactualiseerd overzicht van de (financiële) voortgang van de gemeentelijke grondexploitaties en de te verwachten resultaten. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de projecten die in voorbereiding zijn, en wordt een doorkijk gegeven van de meerjarenontwikkeling van de reserve grondexploitatie.

De Voortgangsrapportage wordt voorafgaand aan de programmabegroting aan de raad gepresenteerd. Hierdoor kan de raad bij de begroting gericht (financiële) middelen ter beschikking stellen en bij de jaarrekening haar controlerende taak goed uitvoeren.

Resultaten
In de Voortgangsrapportage grondexploitaties 2018-2019 zijn de volgende resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties gepresenteerd:

Bouwgrond in exploitatie

Verwachte einddatum

Te verwachten resultaat (€ 1.000)

Verliesvoorziening
(€ 1.000)

Burgerbrug naast Brede School

2019

172

Grootte Keeten Boskerpark

2021

100

Schagen Beethovenlaan

2018

254

Schagen Lagedijk

2027

-1.185

1.185

Schagen Makado

2019

0

Schagen Nes Noord

2023

772

Sint Maarten Haulo

2018

33

Sint Maartensbrug naast Brede School

2021

321

Tuitjenhorn De Dijken

2019

105

't Zand Noord

2021

486

Warmenhuizen centrum fase 2

2020

384

Totaal

1.441

1.185

Het totale te verwachten grondexploitatieresultaat (optelling van de geactualiseerde saldi van grondexploitaties) is € 1,44 mln. voordelig. Dit bedrag bestaat voor € 2,63 mln. aan positieve projecten en € 1,19 mln. aan negatieve projecten. Voor het negatieve resultaat is een verliesvoorziening getroffen. Winstneming bij grondexploitaties wordt bijgeschreven in de reserve grondexploitatie.

Nes Noord
In 2006 heeft de gemeente de toegangsweg  (met duiker) tot het sportpark in Nes-Noord aangelegd. Bij de realisatie van de geplande huizenbouw 'Waterveld'  zou deze duiker, omwille van doorstroming (capaciteit en kwaliteit), vervolgens vervangen worden door een brug. Dit is een strikte afspraak met het hoogheemraadschap. In verband met de aankomende woningbouwontwikkelingen in 'Waterveld' dient deze afspraak in 2019 nagekomen te worden.  In de "voortgangsrapportage grondexploitaties 2018 - 2019" was hier geen rekening mee gehouden. Dit betekent dat het positieve resultaat van Nes Noord nu wordt geraamd op € 522 duizend positief. In bovenstaande tabel gaan we nog uit van de cijfers zoals opgenomen in de eerder genoemde voortgangsrapportage.

Reserve grondexploitatie
De reserve grondexploitatie is o.a. bedoeld om kosten in de initiatieffase van nieuwe projecten te financieren in plaats van uit de algemene reserve en om tegenvallende resultaten op grondexploitaties mee op te kunnen vangen. De reserve vullen wij met de winstneming bij positieve grondexploitaties en wordt ook aangevuld vanuit eventuele vrijval van getroffen voorzieningen. De reserve kent een stand van ca. € 2,4 mln.

Projecten in voorbereiding
De voortgangsrapportage maakt duidelijk dat de grondexploitatieportefeuille zowel in omzet als programma vanaf 2019 sterk afneemt. Actief grondbeleid is een belangrijk instrument om actief te kunnen sturen op woningbouwontwikkeling. In het Meerjaren uitvoeringsprogramma is aangegeven dat vanaf 2019 meer woningbouwprojecten worden opgepakt, een en ander ook afhankelijk van de lobby en de mogelijke verruiming
in het woningbouwprogramma en het regime voor het bouwen buiten BSG. Er worden daarom verschillende projecten voorbereid die kunnen leiden tot nieuwe grondexploitatiecomplexen.

De voorbereidingskosten die worden gemaakt voorafgaand aan vaststelling van een grondexploitatie worden gewaardeerd op de balans. De balanspositie wordt afgeboekt van de grondexploitatie. De reserve grondexploitatie dient als risicobuffer indien een project niet tot uitvoering wordt genomen.

Vennootschapsbelasting (Vpb-plicht)
In het kader van de inventarisatie van de Vpb-plicht van de gemeente Schagen hebben wij in 2018 een (Post) QuickScan laten uitvoeren om te bepalen of voor de grondexploitaties sprake zou kunnen zijn van een onderneming voor de Vpb. Op basis van deze QuickScan werd de conclusie getrokken dat ten aanzien van het cluster grondexploitaties voor het jaar 2019 er geensprake is van een onderneming in de zin van de Vennootschapsbelasting.

De gehanteerde Post QuickScan methodiek is een uitwerking van de Post QuickScan methodiek zoals beschreven in de Nieuwsflits van de SVLO van 16 juni 2017. Door de beperkte toelichting in dit stuk kan op onderdelen mogelijk nog sprake zijn van interpretatieverschillen. Jaarlijks gaan we opnieuw toetsen of de fiscale positie van de grondexploitaties (aanzienlijk) is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar.