Programmabegroting 2019

Paragraaf lokale heffingen

Doelstelling
Met dit overzicht van de lokale heffingen maken we inzichtelijk welke heffingen er zijn en wat de tarieven zijn. Dit maakt duidelijk wat de financiële consequenties zijn van eerder gemaakte beleidskeuzes en wat de burger hiervoor moet betalen.

Gemeentelijk beleid
In de Gemeentewet is bepaald welke belastingen door een gemeente geheven kunnen worden. Dit zijn de belastingen genoemd in de artikelen 220 t/m 229d Gemeentewet en de belastingen die de gemeente heft op basis van andere wetten, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing op basis van de Wet milieubeheer.

Het algemene uitgangspunt is dat tarieven kostendekkend moeten zijn. Dit beleid komt neer op ‘de gebruiker betaalt’. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt 100% kostendekkendheid nagestreefd. Bij de leges ligt landelijk de kostendekkendheid tussen de 30% en 80%. Voor burgers die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen is kwijtschelding mogelijk. Dit is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en bij uitzondering voor de onroerende-zaakbelastingen.

De belangrijkste belastingen, rechten en leges,
die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:

 • Onroerendezaakbelastingen;
 • Afvalstoffenheffing;
 • Rioolheffing (gebruikersheffing);
 • Toeristenbelasting;
 • Forensenbelasting;
 • Lijkbezorgingsrechten;
 • Precariobelasting;
 • Leges.

Per soort treft u een toelichting aan.
De belangrijkste belastingen, rechten en leges,
die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:

Inflatiecijfer
Voor de ozb, leges, precario en marktgelden is afgesproken dat deze jaarlijks stijgen met

een inflatiecijfer gelijk aan het consumenten prijsindex (CPI) cijfer uit de Macro Economische Verkenning (MEV) van september. In de belastingvoorstellen is, indien van toepassing, gerekend met een inflatiepercentage van 2,4%, gebaseerd op het cpi cijfer uit de MEV van september.

Onroerendezaakbelastingen
De gemeente heft onroerendezaakbelastingen (ozb) op grond van artikel 220 van de Gemeentewet. Voor gecombineerde panden, waarbij een deel bedrijfsmatig wordt gebruikt en een deel als woning, wordt voor het woondeel een vermindering toegepast. Ook hier wordt het gebruikersdeel woningen van de onroerendezaakbelastingen niet opgelegd.

De inkomsten voor 2019 zijn geraamd op totaal € 10.254.000,-. Deze inkomsten zijn inclusief de inflatie van 2,4%, wegenheffing van € 1.250.000,- , de afdracht van € 81.408,- voor het Ondernemersfonds Schagen (OFS) en het compensatiebudget voor sport en cultuur (de 3% extra opbrengst van sport- en culturele complexen). De wegenheffing wordt afgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor het onderhoud aan wegen in het buitengebied van de voormalige gemeenten Zijpe en Schagen.  

Omdat de hertaxatie naar peildatum 1 januari 2018 nog niet is afgerond, zijn de tarieven voor 2019 nog niet bekend. Uiterlijk in december 2018 komen we met een voorstel tot vaststelling van de tarieven. Bij de berekening van de tarieven zal rekening worden gehouden met de uitkomsten van de herwaardering. Bij een stijging van de WOZ-waarde daalt het tarief, zodat de herwaardering opbrengst neutraal uitpakt. Andersom zal bij een daling van de WOZ-waarde het tarief stijgen. Bij de berekening van het tarief wordt geen rekening gehouden met areaaluitbreiding.

Afvalstoffenheffing
De Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing regelt de heffing en invordering van de gemeentelijke afvalstoffen, oftewel de kosten van het ophalen van het huishoudelijk afval. Afvalstoffenheffing kan worden geheven op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer. De aanslag afvalstoffenheffing wordt vastgesteld afhankelijk van het aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar bij een huishouden staat ingeschreven.

De gemeentelijke afvalstoffenheffing wordt voor een groot deel bepaald door het tarief uit de dienstverleningsovereenkomst (dvo) met de HVC. Andere kostencomponenten van de afvalstoffenheffing zijn: inzamel- en afvoerkosten van openbare afvalbakken (inzet eigen gemeentelijke dienst en Noorderkwartier), inzet gemeentelijke veegmachines, kosten van invordering & verhaal & kwijtschelding, papiervergoeding aan verenigingen en instellingen, BTW en afvalstoffenbelasting aan het Rijk, etc. Verhoudingsgewijs wordt de afvalstoffenheffing voor 75% bepaald door het dvo-tarief van HVC en voor 25% door eigen toerekenbare kosten op het onderwerp afvalinzameling en verwerking.

Bij het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst met de HVC in 2017 voorzagen we voor 2019 een gemiddelde stijging van € 10,- (zonder CPI 'kaal' ingerekend)voor de afvalstoffenheffing. Door (externe) factoren is er noodzaak om de tarieven met een groter bedrag te laten stijgen. Oorzaken hiervan zijn: verdubbeling van de afvalstoffenbelasting, daling van de afzetprijzen grondstoffen, investeringen in ondergrondse afvalcontainers in Petten, Muggenburg en Nes Noord en jaarlijkse inrekening consumenten prijsindexcijfer (CPI)

Afvalstoffenheffing

2019

2018

1 persoon

251,-

228,-

2 personen

294,-

267,-

3 personen

294,-

267,-

≥ 4 personen

318,-

289,-

extra container

154,-

140,-  

Ondanks de voorziene stijging van de afvalstoffenheffing 2019 blijft gemeente Schagen binnen de regio een concurrerende en betaalbare afvalstoffenheffing houden.

Rioolheffing
De rioolheffing wordt in de gemeente Schagen geïnd als retributie, conform de definitie van de Leidraad Riolering, die wordt geheven indien een bouwwerk is aangesloten op riolering. Percelen die niet zijn aangesloten op de riolering zijn niet heffingsplichtig.

Voor 2019 bedragen de tarieven:

 • tot en met 99.750 m3waterverbruik een tarief van € 150,- per eenheid van 350 m3gebruik, waarbij een gedeelte van 350 m3 naar boven word afgerond;
 • vanaf 99.751 m3 een tarief van € 150,- per eenheid van 750 m3 gebruik, waarbij een gedeelte van 750 m3 naar boven wordt afgerond.

In december 2017 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Hierin is uitgegaan van een stijging van €10,- in 2019. Bij het monitoren van de investeringen is gebleken dat nog niet alle investeringen volledig zijn uitgevoerd, hierdoor is het voor 2019 niet nodig om het tarief te verhogen. Het vastgestelde GRP voorziet in een gefaseerde stijging naar € 228,- per huishouden in 2026.

In de primitieve begroting is aan inkomsten uit de rioolheffing een bedrag van € 3.870.000,- geraamd.

Toeristenbelasting

Het tarief per persoon per nacht bedraagt € 1,28, waarvan € 0,04 bestemd is voor impulsen voor innovatie in het toerisme. Met ingang van 2018 wordt de toeristenbelasting gebaseerd op het werkelijk gerealiseerde overnachtingen. Slechts voor kampeerplaatsen die toeristen voor een lange periode achtereen tot hun beschikking hebben gelden forfaitaire tarieven. Bij campings met jaarplaatsen, seizoenplaatsen of maandarrangementen is namelijk een registratie per nacht niet uitvoerbaar. Daarom zijn in de verordening voor deze categorieën afzonderlijke tarieven (= forfaitaire berekeningswijze) opgenomen. De uitkomst van deze wijziging is pas op zijn vroegst bekend in het voorjaar van 2019, omdat dan de aangiften van deze belasting over het jaar 2018 wordt gedaan door de belastingplichtigen. De inkomsten uit de toeristenbelasting zijn daarom vooralsnog geraamd op € 1.113.000,-.

Forensenbelasting
Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die meer dan 90 dagen van het
belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, zonder dat zij in de gemeente hun hoofdverblijf hebben.
In de gemeente Schagen zijn ruim 3.900 personen belastingplichtig voor de forensenbelasting.
De totale opbrengst van de forensenbelasting is geraamd op € 1.414.000,-.
De forensenbelasting kent twee tarieven: een tarief voor stacaravans en een tarief voor (recreatie)woningen.
Het tarief voor stacaravans bedraagt in 2019 € 237,30.
Het tarief voor (recreatie)woningen bedraagt in 2019 € 555,55.

Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingsrechten heffen we op basis van de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten. Voor het begraven of bijzetten van stoffelijke overschotten, voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door (of vanwege) de gemeente verlenen van diensten in verband met het begraven en het bijzetten, worden aanslagen lijkbezorgingsrechten opgelegd. De inkomsten voor 2019 worden geraamd op € 46.300,-.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven op voorwerpen op, onder of boven voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond. De inkomsten voor 2019 worden geraamd op € 2.184.000.
De raming is inclusief de precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond van
€ 2.080.000. Deze belasting mag tot en met 2021 worden geheven. In de begroting wordt de belasting afgebouwd tot het niveau, dat Liander via het vast recht aan onze inwoners in rekening brengt.

Leges
Leges heffen we voor diensten die we als gemeente hebben geleverd. In de tarieventabel die bij de verordening behoort, worden de bedragen genoemd die we voor de diverse verleende diensten heffen. Voor een aantal diensten worden de tarieven door het Rijk voorgeschreven, zoals reisdocumenten.

Bij de tariefstelling gaan we uit van 100% kostendekkendheid.   
De tarieventabel leges is onderverdeeld in drie titels en is ingericht volgens de modelverordening van de VNG:

 • titel 1 Algemene dienstverlening bijvoorbeeld: burgerlijke stand, reisdocumenten, winkeltijden etc.;
 • titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn: horeca, evenementen en dergelijke.

Voor titel 1 en 2 mogen de opbrengsten van alle diensten binnen een titel niet hoger zijn dan de uitgaven. Binnen een titel mag een dienst dus meer dan 100% kostendekkend zijn, mits deze gecompenseerd wordt door een lagere kostendekkendheid. Voor titel 3 geldt de kostendekkendheid per dienst.
De totale opbrengst aan leges is geraamd op € 2.161.495, zie onderstaand overzicht:

Totaal opbrengsten

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale opbrengsten

Kostendekking

Kostendekking Titel 1

€ 777.110

€ 270.174

€ 1.047.284

€ 925.509

88,37%

Kostendekking Titel 2

€ 769.235

€ 567.431

€ 1.336.666

€ 1.232.514

92,21%

Kostendekking Titel 3

€ 2.661

€ 2.219

€ 4.880

€ 3.472

71,15%

Kostendekking totale tarieventabel

€ 1.549.006

€ 839.824

€ 2.388.830

€ 2.161.495

90,48%

Titel 1 algemene dienstverlening

Bij titel 1 is weinig ruimte om de tarieven te verhogen omdat de opbrengsten voornamelijk veroorzaakt worden door paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestane hoogte.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

€ 30.587

€ 13.781

€ 44.368

€ 36.992

83,38%

hoofdstuk

2

Reisdocumenten

€ 514.256

€ 151.591

€ 665.847

€ 599.999

90,11%

hoofdstuk

3

Rijbewijzen

€ 174.254

€ 91.830

€ 266.084

€ 231.927

87,16%

hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

€ 3.156

€ 2.500

€ 5.656

€ 3.280

57,99%

hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens n.v.t

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Bestuursstukken n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

€ 48.475

€ 7.830

€ 56.305

€ 48.992

87,01%

hoofdstuk

10

Gemeentearchief

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

11

Huisvestingswet n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

12

Leegstandswet

€ 994

€ 787

€ 1.781

€ 1.624

91,18%

hoofdstuk

13

Gemeentegarantie n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

14

Marktstandplaatsen (voor weekmarkten e.d.) grondgebied oud Schagen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

15

Winkeltijdenwet

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

16

Kansspelen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

17

Telecommunicatie

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

18

Verkeer en vervoer

€ 5.388

€ 1.855

€ 7.243

€ 2.695

37,21%

hoofdstuk

19

Diversen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 1

€ 777.110

€ 270.174

€ 1.047.284

€ 925.509

88,37%

Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

De kostendekking van titel 2 is net onder de 100% kostendekkendheid en hoewel er getoetst wordt op de gehele verordening wordt u geadviseerd om onder deze grens te blijven. Het is namelijk goed mogelijk dat de jurisprudentie wijzigt m.b.t. kruis subsidiëring met als gevolg een toename van bezwaar en beroepsprocedures. De komende jaren wordt er onderzoek gedaan om te komen tot een snellere dienstverlening met als gevolg een lagere kostenpost wat een drukkend effect heeft op de kostendekkendheid.

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Begripsomschrijvingen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

€ 745.524

€ 549.940

€ 1.295.464

€ 1.190.309

91,88%

hoofdstuk

4

Vermindering

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Teruggaaf

€ 0

€ 0

€ 0

€ 553

0,00%

hoofdstuk

6

Intrekking omgevingsvergunning

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

€ 203

€ 150

€ 353

€ 276

78,19%

hoofdstuk

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

€ 23.508

€ 17.341

€ 40.849

€ 41.376

101,29%

hoofdstuk

9

Gedoogbeschikking tijdelijke huisvestiging arbeidsmigranten

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

10

In deze titel niet benoemde beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 2

€ 769.235

€ 567.431

€ 1.336.666

€ 1.232.514

92,21%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Titel 3 is een klein onderdeel van de legesverordening wat voor een groot deel bestaat uit evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijke betekenis ervan is dit bij veel gemeente niet kostendekkend. Zo zijn bij ons de leges voor evenementen afgeschaft.

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Horeca

€ 2.032

€ 1.696

€ 3.728

€ 2.579

69,18%

hoofdstuk

2

Organiseren markten en overige APV vergunningen

€ 135

€ 111

€ 246

€ 192

78,05%

hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

€ 45

€ 37

€ 82

€ 64

78,05%

hoofdstuk

4

Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Leefmilieuverordening n.v.t

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Brandbeveiligingsverordening

€ 449

€ 375

€ 824

€ 637

77,31%

hoofdstuk

7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 3

€ 2.661

€ 2.219

€ 4.880

€ 3.472

71,15%

Overige gemeentelijke belastingen/heffingen

Naast de genoemde verordeningen is er nog een aantal met een relatief lage belastingopbrengst. Deze verordeningen hebben betrekking op marktgelden, staangelden, campergelden, standplaats woonwagens en haven- en liggelden.

Kwijtschelding

De gemeente Schagen biedt aan inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Omdat de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van woningen is afgeschaft, wordt in principe alleen nog kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Kwijtschelding voor de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren is slechts mogelijk op de voorwaarde dat er geen overwaarde op de woning zit. De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de bijstandsnorm. Dit is het maximale dat is toegestaan.

Kwijtscheldingsgerechtigden hoeven niet ieder jaar opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Wanneer in 2018 kwijtschelding is verleend, toetsen we geautomatiseerd voor belastingjaar 2019 of de inwoner weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Wanneer de toetsing positief is, krijgen ze automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 65% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend.  

Overzicht tarieven lokale heffingen
In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2019 van de belangrijkste gemeentelijke belastingen opgenomen.

Belastingtarieven per 1 januari 2019

OZB:
Eigenaar woning
Eigenaar niet-woning
Gebruiker niet-woning

Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend

Rioolheffing:
t/m 99.750 m3 bedraagt het tarief per 350 m3
vanaf 99.751 m3  bedraagt het tarief per 750 m3

       € 150,00
       € 150,00

Afvalstoffenheffing:
Eenpersoons huishouden
Twee- en driepersoons huishouden
Vier- en meerpersoons huishouden
Extra container

€  251,00
€  294,00
€  318,00
€  154,00

Overzicht geraamde baten en kwijtschelding

Soort heffing

Baten

Kwijtschelding

Onroerendezaakbelastingen (eigenaar/gebruiker)

10.254.000

0

Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing

5.797.000

156.620

Rioolheffing

3.870.000

99.000

Toeristenbelasting

1.113.000

niet mogelijk

Forensenbelasting

1.414.000

niet mogelijk

Precariorechten

2.184.000

niet mogelijk

Leges

2.161.500

niet mogelijk