Programmabegroting 2019

Verloop begrotingssaldo

Bedragen x € 1.000,-

stand nota van uitgangspunten begroting 2019 (A+B+C+D+E-F)

-4

-170

-388

-29

overschot

overschot

overschot

overschot

2019

2020

2021

2022

Ontwikkelingen na vaststelling nota van uitgangspunten

Aanpassing budget facilitair

-14

18

14

14

GGD begroting aangepaste indexatie 2019

25

25

25

25

Effecten aanpassing meerjareninvesteringsschema

33

22

-297

-240

Tarief aanpassing energielevering HVC

10

10

10

10

Aanvullend

Gebiedscoördinator(en)

80

Handhavers/ boa's

25

105

105

105

Spoedzoekers (mensen die tussen wal en schip vallen qua wonen

p.m.

Onderhoudsachterstanden op basis van inspecties basis op orde)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Extra capaciteit voor herziening bestemmingsplannen

p.m.

p.m.

p.m.

Meeropbrengsten anterieure overeenkomsten

p.m.

p.m.

p.m.

Subtotaal aanpassingen na vaststelling nota van uitgangspunten

159

180

-143

-86

Aanpassing ozb aan cpi index (van 2,5% naar 2,4%)

7

14

21

28

Effecten september circulaire

-166

-31

267

82

stand begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022

-4

-7

-244

-5

overschot

overschot

overschot

overschot