Programmabegroting 2019

Inleiding

Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots zijn de uitgangspunten van hoe wij als college willen besturen. Vertrouwen en openheid laten zien hoe wij met elkaar om willen gaan in de relaties tussen college en raad, politiek en inwoners, politiek en organisatie en organisatie en inwoners. Vertrouwen en openheid vormen de leidraad voor onze manier van werken in deze raadsperiode opdat wij trots kunnen zijn op onze gemeente.

Voor u ligt de eerste begroting  van dit college. Hierin leest u welke plannen wij voor 2019 hebben. Plannen die  in ons coalitieakkoord staan en vertaald zijn in de Nota van uitgangspunten voor deze begroting.

De begroting 2019 is onderverdeeld in de volgende vier domeinen:

Inwoner en bestuur
Ruimte en economie
Samenleving en gezondheid
Leefomgeving en duurzaamheid

Inwoner en bestuur
In 2019 verbeteren we onze dienstverlening aan de inwoners nog meer. Bijvoorbeeld door persoonlijk contact met inwoners via de gebiedscoördinatoren en online doordat inwoners straks hun aanvraag digitaal kunnen volgen.

Ruimte en economie
De afgelopen jaren hebben we fors ingezet op meer woningbouw. Ook vanuit inwoners is er een dringende roep om meer woningen. Daarom blijven we blijven hier vol op inzetten. We hebben bijvoorbeeld meer capaciteit ingezet om extra bouwplannen te realiseren. Aan de provincie Noord-Holland hebben wij samen met de regio Holland boven Amsterdam laten weten vooral de behoefte te voelen om zelf meer de regie over de locaties waar gebouwd mag worden in handen te willen houden. De provincie begint langzaam maar zeker meer oog te krijgen voor dit argument.
We zetten in op een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en banen voor onze inwoners. We willen bestaande bedrijvigheid behouden, versterken en mogelijkheden bieden voor uitbreiding en nieuwe bedrijven aantrekken. We zetten in op het ontwikkelen van een Energy & Health Campus in Petten. We willen onze centrumvoorzieningen versterken in de verschillende kernen. In de kern Schagen doen we dit door Schagen Marktstad en ook in de andere kernen gaan we aan de slag

Samenleving en gezondheid
In 2019 gaat het huiskamerproject in elke kern van de gemeente van start. Daarnaast zijn er vooral impulsen op sportgebied. De derde fase van de solidariteitsbijdrage is in 2018 teruggedraaid en hierdoor hebben alle verenigingen in 2019 meer financiële armslag. We maken in 2019 ook een start met het topsportbeleid

Leefomgeving en duurzaamheid
Ook de komende jaren staat het openbaar gebied nog in het teken van de basis op orde brengen. Omdat we hiervoor beperkt geld beschikbaar hebben, moeten we keuzes maken en prioriteiten stellen. Daarnaast zetten we in 2019 in op duurzaamheid. Het tijdelijke budget wordt vanaf volgend jaar structureel. We stellen een duurzaamheidscoördinator aan om de verschillende trajecten te starten en te begeleiden. Zoals het plaatsen van zonnepanelen op verenigingsgebouwen om de energiekosten omlaag te brengen.

Op deze manier werken bestuur en organisatie er samen met uw gemeenteraad aan om de inwoners van dienst te kunnen zijn om hun geluk te bevorderen.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Joke Kruit,
Wethouder Financiën