Programmabegroting 2019

Taakvelden

 

Bedragen x € 1.000,-

Taakveld

Baten

Lasten

0-1 Bestuur

17

2.332

0-10 Mutaties reserves

18.353

15.848

0-2 Burgerzaken

940

535

0-3 Beheer overige gebouwen en gronden

523

433

0-4 Overhead

341

33.768

0-5 Treasury

2.891

1.728

0-61 OZB woningen

6.974

49

0-62 OZB niet-woningen

3.308

100

0-64 Belastingen overig

2.184

0

0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

63.999

0

0-8 Overige baten en lasten

454

120

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

5

3.575

1-2 Openbare orde en veiligheid

3

571

2-1 Verkeer en vervoer

100

6.285

2-2 Parkeren

6

0

2-3 Recreatieve havens

63

50

2-4 Economische havens en waterwegen

13

367

3-1 Economische ontwikkeling

0

353

3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

58

11

3-4 Economische promotie

2.527

15

4-1 Openbaar basisonderwijs

3

255

4-2 Onderwijshuisvesting

120

2.966

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

350

1.340

5-1 Sportbeleid en activering

0

554

5-2 Sportaccommodaties

435

2.589

5-3 Cult.presentatie, -productie en -participatie

14

839

5-4 Musea

1

154

5-6 Media

13

741

5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

190

4.886

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

94

2.093

6-3 Inkomensregelingen

8.654

9.309

6-4 Begeleide participatie

0

5.341

6-5 Arbeidsparticipatie

0

522

6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)

0

1.188

6-71 Maatwerkdienstverlening 18+

480

3.191

6-72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

10.827

6-82 Geëscaleerde zorg 18-

4

1.147

7-1 Volksgezondheid

0

1.194

7-2 Riolering

3.975

2.489

7-3 Afval

6.760

5.273

7-4 Milieubeheer

8

1.455

7-5 Begraafplaatsen en crematoria

294

213

8-1 Ruimtelijke ordening

30

230

8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

4.300

4.300

8-3 Wonen en bouwen

1.200

442

Totaal

129.683

129.679

Saldo

4