Programmabegroting 2019

Prognosebalans

Prognosebalans

Prognose balans (bedragen x € 1.000,-)

begroting

raming

raming

raming

ACTIVA

2019

2020

2021

2022

Ib    Materiële aste activa

120.830

134.631

131.616

126.539

Ic    Financiële vaste activa

10.435

9.243

8.052

6.860

II     Vlottende activa

24.336

23.988

24.298

23.689

Totaal activa

155.600

167.862

163.966

157.088

begroting

raming

raming

raming

PASSIVA

2019

2020

2021

2022

III  Eigen vermogen

 - Algemene reserve (Buffer)

3.250

2.950

2.350

2.350

 - Overige bestemmingsreserves

40.427

39.930

40.197

40.274

 - Exploitatiesaldo boekjaar

      Totaal eigen vermogen

43.677

42.880

42.546

42.624

IV   Voorzieningen

1.821

2.479

3.294

4.366

V    Vaste schulden

37.829

34.124

32.119

30.114

VI   Vlottende passiva

72.273

88.379

86.006

79.985

Totaal passiva

155.600

167.862

163.966

157.088