Programmabegroting 2019

Verloop begrotingssaldi

Overzicht begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Onderdeel

2019

2020

2021

2022

A

Stand 1e financiele rapportage 2018

-79.986

70.370

174.568

167.036

overschot

tekort

tekort

tekort

Domein ruimte en economie

Autonome ontwikkelingen

1

Begroting RUD 2019 op basis van indexatie gr'en (ICT ontwikkeling was al verwerkt in 1e financiële rapportage)

38.590

38.590

38.590

38.590

2

Extra werkzaamheden RUD (binnen begroting 80.000,- geraamd)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uitwerking coalitie akkoord

3

Budget extra projectleider woningbouw

90.000

90.000

90.000

0

Ingezet / nieuw beleid / aanvullend coalitieakkoord

mutaties ambtelijke formatie 

4

1 fte teamleider Ruimte

87.000

87.000

87.000

87.000

5

Regionaal programma duurzaamheid

p.m.

B

Totaal domein ruimte en economie

215.590

215.590

215.590

125.590

Domein samenleving en gezondheid

Autonome ontwikkelingen

1

GGD begroting 2019 op basis van indexatie gr'en

52.626

52.626

52.626

52.626

2

Veiligheidsregio begroting 2019 op basis van indexatie gr'en

177.581

177.581

177.581

177.581

3

Grga begroting 2019  (tlv Buig)

0

0

0

0

Uitwerking coalitie akkoord

4

Budget muziekonderwijs

135.000

135.000

135.000

135.000

5

Budget huiskamers in elk dorp of wijk

450.000

450.000

450.000

450.000

6

Budget intensivering zorg voor ouderen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

7

Dementievriendelijke gemeente

10.000

10.000

10.000

10.000

8

Budget terugdraaien solidariteitsbijdrage 3e fase (sportverenigingen)

70.000

70.000

70.000

70.000

9

Budget sporthal Doorbraak (onderhoud)

15.000

15.000

15.000

15.000

10

Investeringsbijdrage sporthallen Waarland  en 't Zand

p.m.

0

0

0

11

Budget nieuwe sporthal Waarland (onderhoud)

0

15.000

15.000

15.000

12

Budget uitbreiding Multitreffer (onderhoud)

0

15.000

15.000

15.000

13

Budget topsportbeleid

80.000

90.000

100.000

100.000

14

Budget Kunstroutes

14.500

14.500

14.500

14.500

15

Budget zonnepanelen verenigings- sport en stichtingengebouwen

250.000

250.000

0

0

C

Totaal  Domein samenleving en gezondheid

1.254.707

1.294.707

1.054.707

1.054.707

Domein leefomgeving & duurzaamheid

Autonome ontwikkelingen

1

Groei budget openbaar gebied

300.000

Uitwerking coalitie akkoord

2

Continueren budget inwoners initiatieven openbaar gebied

0

0

100.000

100.000

3

Budget aanleg fietspad Diepsmeerweg

0

0

500.000

0

4

Budget aanleg parkeerplaatsen Schagen

0

0

0

0

5

Verkeersveiligheid rondom scholen

100.000

0

0

0

6

Openbaar toilet Callantsoog

15.000

15.000

15.000

15.000

7

Duurzaamheidscoördinator (o.a. voor gasloos)

90.000

90.000

90.000

90.000

8

Duurzaamheidsbudget van incidenteel naar structureel

0

0

0

300.000

Ingezet / nieuw beleid / aanvullend coalitieakkoord

mutaties ambtelijke formatie 

9

Dit jaar starten met 30 km heel Tuitjenhorn/Kalverdijk

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

Aanleg calamiteitenstrook Fuut-Lepelaar (tlv reserve maatsch nut)

25.000

11

Inpassen bouwplan Molenzicht (Waarland) (tlv reserve maatsch nut)

350.000

12

Aanpak essentaksterfte (2019 tlv reserve maatsch. Nut)

200.000

p.m.

p.m.

p.m.

13

Omvorming kruispunt Speketersweg-Woudmeerweg Dirkshorn

250.000

14

Reconstructie kruispunt Veilingweg-Stationsstraat Warmenhuizen

35.000

15

Uitvoeringskrediet 'Thorbeckestraat 

75.000

16

Integraal onderzoek Grote Sloot (3 kernen)

60.000

17

Groeiimpuls Schagen groeit door (meer bomen)

100.000

100.000

100.000

18

Inhaalslag toegankelijkheid mindervaliden openbare ruimte

50.000

D

Totaal Domein Leefomgeving & duurzaamheid

1.100.000

455.000

805.000

805.000

Domein inwoner en bestuur

Autonome ontwikkelingen

1

Begroting Regionaal Historisch Archief op basis van indexatie gr'en

7.753

7.753

7.753

7.753

2

Vervallen precariobelasting met ingang van 2022

240.000

3

Effect op afschrijvingslasten na actualisatie van meerjaren investeringsoverzicht. De stijging wordt met name veroorzaakt door ICT netwerk/ dataservers en infrastructuur.

55.906

55.906

116.788

4

Verwachte verhoging van de reguliere exploitatie kosten ICT. Zie ook toelichting in 1e financiële rapportage.

90.000

90.000

90.000

90.000

5

Nieuwe cao- ontwikkelingen  

460.000

460.000

460.000

460.000

Uitwerking coalitie akkoord

6

Eigen budget dorpsraden

93.000

93.000

93.000

93.000

7

Loslaten van de kostendekkendheid begraaftarieven

70.000

70.000

70.000

70.000

Ingezet / nieuw beleid / aanvullend coalitieakkoord

mutaties ambtelijke formatie 

8

Bredere taak gebiedscoördinatoren

80.000

160.000

240.000

240.000

9

0,5 fte functionaris gegevensbescherming (AVG)

40.000

40.000

40.000

40.000

10

1 fte programma manager (doorstart bewegen naar de klant)

98.000

98.000

98.000

98.000

11

Uitbreiding capaciteit voor Regio raad (op basis van 0,5 fte €50.000) aandeel schagen

15.000

15.000

15.000

15.000

12

Doorwerking prognose SPP scenario 0 

140.337

348.157

481.028

481.028

13

Doorwerking prognose SPP scenario 1  (dekking door GREX) 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14

Budget Organisatieontwikkeling

150.000

150.000

150.000

150.000

E

Totaal Domein inwoner en bestuur

1.244.090

1.587.816

1.800.687

2.101.569

Dekkingsmiddelen

1

Ruimte in algemene uitkering maartcirculiaire

1.139.000

1.770.000

1.836.000

2.211.000

2

Algemene uitkering gelabeld voor sociaal domein

232.000

232.000

201.000

201.000

3

Gereserveerde stelpost loon- en prijscompensatie

986.000

986.000

986.000

986.000

4

Stijging OZB conform huidig CPB percentage 2,5% zit stijging 1,3%

103.000

206.000

309.000

412.000

5

Stijging algemene uitkering door intensivering projecten

30.000

90.000

180.000

273.000

6

Ontrrekking reserve Maatschappelijk nut

575.000

7

Budget zonnepanelen uit de algemene reserve*

250.000

250.000

8

Fietspad Diepsmeerweg uit de algemene reserve*

500.000

9

Budget organisatieontwikkeling nog 1 jaar uit Reserve Bewegen naar de klant

150.000

10

Groei algemene uitkering n.a.v. mei circulaire 2018

273.000

259.000

427.000

200.000

F

Totaal dekkingsmiddelen nota van uitgangspunten

3.738.000

3.793.000

4.439.000

4.283.000

stand nota van uitgangspunten begroting 2019 (A+B+C+D+E-F)

-3.599

-169.517

-388.448

-29.098

overschot

overschot

overschot

overschot

2019

2020

2021

2022

Ontwikkelingen na vaststelling nota van uitgangspunten

Aanpassing budget facilitair

-13.749

18.251

14.051

14.051

GGD begroting aangepaste indexatie 2019

24.612

24.612

24.612

24.612

Effecten aanpassing meerjareninvesteringsschema

32.923

22.335

-297.070

-239.885

Tarief aanpassing energielevering HVC

10.000

10.000

10.000

10.000

Aanvullend

Gebiedscoördinator(en)

80.000

Handhavers/ boa's

25.000

105.000

105.000

105.000

Spoedzoekers (mensen die tussen wal en schip vallen quo wonen

p.m.

Onderhoudsachterstanden op basis van inspecties basis op orde)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Extra capaciteit voor herziening bestemmingsplannen

p.m.

p.m.

p.m.

Meeropbrengsten anterieure overeenkomsten

p.m.

p.m.

p.m.

Subtotaal aanpassingen na vaststelling nota van uitgangspunten

158.786

180.198

-143.407

-86.222

Aanpassing ozb aan cpi index (van 2,5% naar 2,4%)

7.000

14.000

21.000

28.000

Effecten september circulaire

-166.183

-31.492

267.092

81.823

 stand begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022

-3.996

-6.811

-243.763

-5.497

overschot

overschot

overschot

overschot