Programmabegroting 2019

Domein samenleving en gezondheid

De afgelopen raadsperiode hebben we stevig ingezet op de ontwikkeling en implementatie van visie, beleid en uitvoering voor het gehele sociaal domein. Nu het beleid staat als een huis, willen we de komende raadsperiode vooral inzetten op continuering en bestendiging van dit beleid en de uitvoering daarvan.

Communiceren en uitleggen wat we doen of gaan doen is daarbij essentieel. De ontwikkeling van een goede sociale kaart helpt ons hierbij. We gaan de realisatie en dienstverlening nauwgezet volgen en waar nodig bijsturen. Daarbij gaan we binnen- en buitenshuis ook regelmatig laten weten wat we hebben bereikt (o.a. via de bestaande klanttevredenheidsonderzoeken).

In de uitvoering gaat het toepassen van de zogenoemde “omgekeerde toets” ons daarbij helpen. Dit concept komt er op neer dat primair wordt uitgegaan van de vraag van de inwoner, wat heeft hij nodig om zijn situatie te verbeteren. In het keukentafelgesprek passen we dit al toe. Nieuw daarbij is dat we vanuit één integrale verordening sociaal domein (voor de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet gezamenlijk) willen gaan werken, waarmee integrale afweging en maatwerk (incl. onderbouwing besluit) ook regeltechnisch wordt gefaciliteerd.

Voor de komende raadsperiode gaan we twee beleidsplannen evalueren en zo nodig herijken, namelijk het accommodatiebeleid (2019) en het 3D beleidsplan (2020). Daarnaast komen we ook met een nieuw evenementenbeleid (2019).

Doelen en resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 56.805

43,8 %

Baten

€ 23.926

18,4 %