Programmabegroting 2019

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x  € 1.000,-

Incidentele baten

2019

2020

2021

2022

Algemene reserve, de Kop Werkt aanvullende dekking 2e tranche

200

120

Algemene reserve, budget Zonnepanelen

250

250

Algemene reserve, fietspad Diepsmeerweg

500

Reserve frictiekosten fusie; organisatieontwikkeling

150

Reserve Maatschappelijk nut

750

Reserve Sociaal domein

508

Reserve BYOD

715

1.858

1.085

500

Incidentele lasten

2019

2020

2021

2022

Algemene reserve, de Kop Werkt 

200

120

Budget zonnepanelen verenigings- sport en stichtinggebouwen

250

250

Groei budget openbaar gebied

300

Budget aanleg fietspad Diepsmeerweg

500

Verkeersveiligheid rondom scholen

100

Aanleg calamiteitenstrook Fuut-Lepelaar

25

Inpassen bouwplan Molenzicht

350

Aanpakken essentaksterfte

200

Kunstgrasveld Vios

508

Organisatie-ontwikkeling

150

Gladheidsbestrijding

75

Bollen en bijen

100

Byod

715

1.958

1.085

500

300